Bremau

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste:

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

Rekisterinpitäjä:
Ky Bremau
Y-tunnus: 2665702-7
osoite: Olympiaranta 3, 00140 Helsinki
sähköposti: asiakaspalvelu@bremaubeauty.fi
Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö:
Tietosuojavastaava
Jannina Sandbäck
p. 0401271121
sähköposti: jannina.jarvinen@bremaubeauty.fi

Henkilörekisterin nimi:
Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus:
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:
- Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
Henkilötietoja käytetään verkkokauppaan rekisteröityneen henkilön tilauksen toimitukseen,
asiakassuhteen hoitamiseen ja viestintään sekä etujen ja tarjouksien tarjoamiseen.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.
Henkilötiedot kerätään, kun asiakas rekisteröityy verkkokaupan jäseneksi. Asiakas itse täyttää
tarvittavat tiedot.

Käsiteltävät henkilötiedot:
Rekisteröitävät henkilötiedot ovat sosiaaliturvatunnus/ y-tunnus, nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osto- kävijä- ja kommunikaatio-tiedot, sekä antamasi palaute koskien tuotteita ja palvelua, käyttäjänimi ja salasana.

Henkilötietojen luovuttaminen:
Henkilötietojasi voidaan antaa eteenpäin yritykselle, kun asia koskee esim. tilauksen toimittamista, kommunikaatio jakelu tai luottotietoja koskevissa tilanteissa.
Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla on oikeus käyttää rekisteriä. Rekisteritietojen käsittely edellyttää aina rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnusten ja salasanojen syöttämistä.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaus:
Rekisteriä ylläpidetään ainoastaan sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla on oikeus käyttää rekisteriä. Rekisteritietojen käsittely edellyttää aina rekisterin käyttäjältä
käyttäjätunnusten ja salasanojen syöttämistä. Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu salasanoin ja palomuurein.

Tietojen säilytysaika:
Säilytämme asiakkaan henkilötietoja niin kauan kuin se on välttämätöntä tässä
tietosuojailmoituksessa määriteltyihin tarkoituksiin, erityisesti sopimuspohjaisten ja lakisääteistenvelvollisuuksien täyttämiseen. Jos asiakas poistaa asiakastilinsä, poistamme kaikki hänestä tallennetut tiedot. Jos asiakkaan tietojen täydellinen poistaminen ei ole lakisääteisistä syistä mahdollista tai tarpeen, jatkokäsittelyyn tähtäävä pääsy kyseisiin tietoihin estetään.

Profilointi:
Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet:

-Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.


-Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.
Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla
tarvittavat lisätiedot

-Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn
ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  

-Oikeus käsittelyn rajoittamiseen  

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos  

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;    

b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai   

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.   

  -Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 -Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle   

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. 


Yhteydenotot:
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen
liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan sähköpostitse
osoitteeseen jannina.jarvinen@bremaubeauty.fi tai postitse osoitteeseen Mechelininkatu 25 lh 2, 00100 Helsinki.

Ostoskorisi on tyhjä